Simbang gabi prayer 2012 - From the Philippine Embassy, London, UK

Social sharing


SIMBANG GABI PRAYER

of the FILIPINO COMMUNITIES in the UNITED KINGDOM

Year of Faith 2012

God our Loving Father,/ as we celebrate Simbang Gabi in this Year of Faith,/ we praise and thank you for the gift of our Catholic faith./ As we recognize that Jesus is your greatest gift to us,/ we also thank you for Your countless blessings upon us./ We continue to pray for the perseverance in the Christian faith of all Filipinos,/ at home and in other parts of the world.

As we prepare to celebrate the birth of Jesus Christ, our Lord and Saviour,/ we ask that He be born in our hearts/ so that our lives may radiate His love, joy and peace to others./ As we have received the gift of faith,/ may we,/ too,/ share it with others,/ especially those who have not heard of the Good News of Jesus Christ.

We pray for our loved ones,/ especially those far away from us;/ keep them in Your loving care./ We pray for our fellow migrants here in the United Kingdom,/ especially those who are oppressed./ Protect them and give us the grace/ to extend to them our generous assistance.

May the example of San Lorenzo Ruiz and San Pedro Calungsod/ inspire us to be courageous witnesses to our Christian faith/ despite all the trials and temptations that we encounter every day./ We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen.

PANALANGIN sa SIMBANG GABI

ng mga KOMUNIDAD NG PILIPINO sa UNITED KINGDOM

Taon ng Pananampalataya 2012

Diyos Ama naming mapagmahal,/ sa pagdiriwang namin ng Simbanggabi ngayong Taon ng Pananampalataya,/ pinupuri at pinasasalamatan ka namin/ sa biyaya ng aming Katolikong pananampalataya./ Samantalang kinikilala namin si Hesus/ bilang iyong pinakadakilang biyaya sa amin,/ pinasasalamatan ka rin namin/ sa Iyong di mabilang na mga kaloob sa amin./ Ipinapanalangin namin ang pananatili sa Kristyanong pananampalataya/ ng lahat ng Pilipino, sa aming bayan at sa bawat sulok ng mundo./

Habang kami ay naghahanda sa pagdating ng Iyong Anak,/ hinihiling namin na si Hesus ay isilang sa aming mga puso/ upang ang aming mga buhay/ ay maging salamin ng Kanyang pag- ibig, kaligayahan at kapayapaan./ Naway maibahagi namin sa iba/ ang tinanggap naming biyaya ng pananampalataya,/ lalo na sa mga hindi pa nakarinig ng Mabuting Balita ni Hesukristo.

Taimtim naming ipinapanalangin ang aming mga mahal sa buhay./ Nawa ay pagpalain at alagaan Mo sila./ Ipinapanalangin din namin ang aming mga kapwa migrante dito sa United Kingdom,/ lalo na iyong mga inaapi at sinasamantala./ Kupkupin Ninyo sila at gabayan Ninyo kami upang mabigyan sila ng kalinga.

Naway patnubayan at palakasin kami ng halimbawa/ nina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod,/ upang kami rin ay maging magigiting na saksi ng Kristiyanong pananampalataya,/ sa kabila ng mga pagsubok at tukso sa araw-araw./ Ito ay hinihiling namin/ sa Ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.


 

Website supporters